ARTWEI

Konkurs fotograficzny: „Zalew Wiślany: przeszłość i teraźniejszość – prawdziwe historie”
05.03.2012 - 30.11.2012

Regulamin konkursu

Правила фотоконкурса

www.artwei-photo.eu

 

English Polish Russian

ARTWEI Fotowettbewerb

Suche
Suchbegriff: 
 
Stichworte:

Wählen Sie bis zu 4 Stichworte, die das gesuchte Bild enthalten soll.
  
  

Auflösung:
 
Suchgebiet: Nur Bilder innerhalb des dargestellten Bereiches suchen
Zoomen Sie auf das Suchgebiet.


Alle Bilder

Sztutowo
<div align="center"><strong>Komora gazowa.</strong></div><div align="left">Komora gazowa w Stutthofie zacz&#281;&#322;a dzia&#322;a&#263; na prze&#322;omie czerwca i lipca 1944 roku. Za pomoc&#261; &quot;cyklonu B&quot; u&#347;miercono w niej oko&#322;o 4000 wi&#281;&#378;ni&oacute;w, g&#322;&oacute;wnie chore i s&#322;abe &#379;yd&oacute;wki. O skierowaniu wi&#281;&#378;nia do komory gazowej decydowa&#322; lekarz obozowy przeprowadzaj&#261;cy selekcj&#281;. W komorze gazowej u&#347;miercono tak&#380;e grup&#281; wi&#281;&#378;ni&oacute;w skazanych przez s&#261;dy niemieckie na kar&#281; &#347;mierci.</div><div align="left">Informacje i nowe zdj&#281;cie przygotowa&#322;a: Wiktoria Zientkiewicz</div><div align="left">Stare zdj&#281;cie opublikowano dzi&#281;ki uprzejmo&#347;ci Archiwum Muzeum Stutthof.</div>
Sztutowo
<div align="center"><strong>Komora gazowa.</strong></div><div align="left">Komora gazowa w Stutthofie zacz&#281;&#322;a dzia&#322;a&#263; na prze&#322;omie czerwca i lipca 1944 roku. Za pomoc&#261; &quot;cyklonu B&quot; u&#347;miercono w niej oko&#322;o 4000 wi&#281;&#378;ni&oacute;w, g&#322;&oacute;wnie chore i s&#322;abe &#379;yd&oacute;wki. O skierowaniu wi&#281;&#378;nia do komory gazowej decydowa&#322; lekarz obozowy przeprowadzaj&#261;cy selekcj&#281;. W komorze gazowej u&#347;miercono tak&#380;e grup&#281; wi&#281;&#378;ni&oacute;w skazanych przez s&#261;dy niemieckie na kar&#281; &#347;mierci.</div><div align="left">Informacje i nowe zdj&#281;cie przygotowa&#322;a: Wiktoria Zientkiewicz</div><div align="left">Stare zdj&#281;cie opublikowano dzi&#281;ki uprzejmo&#347;ci Archiwum Muzeum Stutthof.</div>
Sztutowo
<p align="left"><strong>Apteka (Danzigerstra&beta;e) (obecnie ul. Gda&#324;ska 31)</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W&#322;asn&#261; aptek&#281; Sztutowo otrzyma&#322;o w 1901 r. W latach 40-tych prowadzi&#322; j&#261;&nbsp;Emil Brendt. Po&nbsp; wojnie jeszcze przez kilka lat apteka istnia&#322;a, po czym przekszta&#322;cono j&#261; na O&#347;rodek Zdrowia. Istnia&#322; on do lat 90-tych. Pod koniec lat 60-tych po po&#380;arze Urz&#281;du Gminy, na pi&#281;trze budynku O&#347;rodka Zdrowia mie&#347;ci&#322;y si&#281;&nbsp; przez pewien czas biura urz&#281;du i kasy sp&oacute;&#322;dzielczej. W latach 90-tych budynek ten zosta&#322; sprzedany p. Jankowskim. Pani dr Halina Jankowska jeszcze przez pewien czas prowadzi&#322;a sw&oacute;j gabinet stomatologiczny. Obecnie w budynku starej apteki mieszka trzecie pokolenie rodziny Pa&#324;stwa Jankowskich.</p><p align="left">Informacj&#281; oraz nowe zdj&#281;cie przygotowa&#322;a: Magdalena Jankowska.</p>Stare zdj&#281;cie udost&#281;pniono dzi&#281;ki Pani Irmgard Stoltenberg.
Sztutowo
<p align="left"><strong>Apteka (Danzigerstra&beta;e) (obecnie ul. Gda&#324;ska 31)</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W&#322;asn&#261; aptek&#281; Sztutowo otrzyma&#322;o w 1901 r. W latach 40-tych prowadzi&#322; j&#261;&nbsp;Emil Brendt. Po&nbsp; wojnie jeszcze przez kilka lat apteka istnia&#322;a, po czym przekszta&#322;cono j&#261; na O&#347;rodek Zdrowia. Istnia&#322; on do lat 90-tych. Pod koniec lat 60-tych po po&#380;arze Urz&#281;du Gminy, na pi&#281;trze budynku O&#347;rodka Zdrowia mie&#347;ci&#322;y si&#281;&nbsp; przez pewien czas biura urz&#281;du i kasy sp&oacute;&#322;dzielczej. W latach 90-tych budynek ten zosta&#322; sprzedany p. Jankowskim. Pani dr Halina Jankowska jeszcze przez pewien czas prowadzi&#322;a sw&oacute;j gabinet stomatologiczny. Obecnie w budynku starej apteki mieszka trzecie pokolenie rodziny Pa&#324;stwa Jankowskich.</p><p align="left">Informacj&#281; oraz nowe zdj&#281;cie przygotowa&#322;a: Magdalena Jankowska.</p>Stare zdj&#281;cie udost&#281;pniono dzi&#281;ki Pani Irmgard Stoltenberg.
Sztutowo
<strong>Urz&#261;d Gminy&nbsp;</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Budynek zosta&#322; zbudowany w 2-giej po&#322;owie IX wieku. W&#322;a&#347;cicielem by&#322;&nbsp; w&oacute;wczas&nbsp; Her Schwarzkopf. Na dole mie&#347;ci&#322;a si&#281; gospoda, a u g&oacute;ry pokoje go&#347;cinne. Na poczt&oacute;wce z pocz&#261;tku XX w. wida&#263; na niej hotel &bdquo;Stresu&rdquo;. Potem budynek ten kupi&#322; Robert Dau, spe&#322;nia&#322; on te same funkcje, tylko z tym, &#380;e na dole powsta&#322; sklep-kawiarnia &bdquo;Kaiser&rsquo;s Kaffe&rdquo;(Cesarska). W&#322;a&#347;ciciel po paru latach sprzeda&#322; go gminie Sztutowo. Przez pewien czas jeszcze na dole istnia&#322; sklep &ndash; kawiarnia,&nbsp;kt&oacute;ry zosta&#322; przeniesiony w s&#261;siednie miejsce (obecnie sklep spo&#380;ywczy G.S.)Budynek ten mieszka&#324;cy nazwali &bdquo;Domem Niemieckim&quot;. W latach 30/40-tych gmina zajmowa&#322;a dwie kondygnacje, parter oraz cztery pomieszczenia na 1-szym pi&#281;trze.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Po drugiej wojnie &#347;wiatowej tymczasow&#261; w&#322;adz&#281; administracyjn&#261; na obszarze gminy sprawowa&#322;a Wojenna Komendantura Radziecka. Pierwsz&#261; plac&oacute;wk&#261; powojenn&#261; w Sztutowie by&#322; Zarz&#261;d Gminy. W 1946 r. powsta&#322;a Gminna Rada Narodowa. W budynku U.G.&nbsp;od 1948 r.&nbsp;funkcjonowa&#322;a Biblioteka Publiczna. Na g&oacute;rze jedno pomieszczenie zosta&#322;o przeznaczone na Kas&#281; Sp&oacute;&#322;dzielcz&#261;. W 1966 r. wybuch&#322; po&#380;ar, na skutek kt&oacute;rego&nbsp;sp&#322;on&#261;&#322; dach i pomieszczenia znajduj&#261;ce si&#281; w g&oacute;rnej kondygnacji. Gmina i Kasa Sp&oacute;&#322;dzielcza zosta&#322;a przeniesiona do pomieszcze&#324; O&#347;rodka Zdrowia ( obecnie dom Haliny i Andrzeja Jankowskich), a biblioteka do budynku Stra&#380;y Po&#380;arnej (obecnie sklep &bdquo;Bogmar&rdquo;). <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Po remoncie Urz&#261;d Gminy powr&oacute;ci&#322; na swoje miejsce na pi&#281;tro, tylko g&#322;&oacute;wne wej&#347;cie zosta&#322;o przeniesione od podw&oacute;rza. Z lewej strony wej&#347;cia do urz&#281;du znajdowa&#322; si&#281; sklep odzie&#380;owy &bdquo;Konsum&rdquo;. Przy ulicy,&nbsp;&nbsp;w lewej&nbsp;fasadzie budynku&nbsp;zosta&#322;y&nbsp; przydzielone pomieszczenia dla Milicji Obywatelskiej(do tej pory w tym samym miejscu funkcjonuje Policja), a z prawej strony dla Klubu Ksi&#261;&#380;ki i Prasy &bdquo;Ruch&rdquo;, gdzie potem zosta&#322;a uruchomiana &#347;wietlica. W latach 2007/2008 przeprowadzono remont budynku gminy, dostawiono facjaty, zmieniono dach i elewacj&#281;.</p><p>Informacje oraz nowe zdj&#281;cia przygotowa&#322;a: Magdalena Jankowska.</p>Stare zdj&#281;cia udost&#281;pniono dzi&#281;ki Pani Irmgard Stoltenberg.&nbsp;&nbsp;
Sztutowo
<strong>Urz&#261;d Gminy&nbsp;</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Budynek zosta&#322; zbudowany w 2-giej po&#322;owie IX wieku. W&#322;a&#347;cicielem by&#322;&nbsp; w&oacute;wczas&nbsp; Her Schwarzkopf. Na dole mie&#347;ci&#322;a si&#281; gospoda, a u g&oacute;ry pokoje go&#347;cinne. Na poczt&oacute;wce z pocz&#261;tku XX w. wida&#263; na niej hotel &bdquo;Stresu&rdquo;. Potem budynek ten kupi&#322; Robert Dau, spe&#322;nia&#322; on te same funkcje, tylko z tym, &#380;e na dole powsta&#322; sklep-kawiarnia &bdquo;Kaiser&rsquo;s Kaffe&rdquo;(Cesarska). W&#322;a&#347;ciciel po paru latach sprzeda&#322; go gminie Sztutowo. Przez pewien czas jeszcze na dole istnia&#322; sklep &ndash; kawiarnia,&nbsp;kt&oacute;ry zosta&#322; przeniesiony w s&#261;siednie miejsce (obecnie sklep spo&#380;ywczy G.S.)Budynek ten mieszka&#324;cy nazwali &bdquo;Domem Niemieckim&quot;. W latach 30/40-tych gmina zajmowa&#322;a dwie kondygnacje, parter oraz cztery pomieszczenia na 1-szym pi&#281;trze.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Po drugiej wojnie &#347;wiatowej tymczasow&#261; w&#322;adz&#281; administracyjn&#261; na obszarze gminy sprawowa&#322;a Wojenna Komendantura Radziecka. Pierwsz&#261; plac&oacute;wk&#261; powojenn&#261; w Sztutowie by&#322; Zarz&#261;d Gminy. W 1946 r. powsta&#322;a Gminna Rada Narodowa. W budynku U.G.&nbsp;od 1948 r.&nbsp;funkcjonowa&#322;a Biblioteka Publiczna. Na g&oacute;rze jedno pomieszczenie zosta&#322;o przeznaczone na Kas&#281; Sp&oacute;&#322;dzielcz&#261;. W 1966 r. wybuch&#322; po&#380;ar, na skutek kt&oacute;rego&nbsp;sp&#322;on&#261;&#322; dach i pomieszczenia znajduj&#261;ce si&#281; w g&oacute;rnej kondygnacji. Gmina i Kasa Sp&oacute;&#322;dzielcza zosta&#322;a przeniesiona do pomieszcze&#324; O&#347;rodka Zdrowia ( obecnie dom Haliny i Andrzeja Jankowskich), a biblioteka do budynku Stra&#380;y Po&#380;arnej (obecnie sklep &bdquo;Bogmar&rdquo;). <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Po remoncie Urz&#261;d Gminy powr&oacute;ci&#322; na swoje miejsce na pi&#281;tro, tylko g&#322;&oacute;wne wej&#347;cie zosta&#322;o przeniesione od podw&oacute;rza. Z lewej strony wej&#347;cia do urz&#281;du znajdowa&#322; si&#281; sklep odzie&#380;owy &bdquo;Konsum&rdquo;. Przy ulicy,&nbsp;&nbsp;w lewej&nbsp;fasadzie budynku&nbsp;zosta&#322;y&nbsp; przydzielone pomieszczenia dla Milicji Obywatelskiej(do tej pory w tym samym miejscu funkcjonuje Policja), a z prawej strony dla Klubu Ksi&#261;&#380;ki i Prasy &bdquo;Ruch&rdquo;, gdzie potem zosta&#322;a uruchomiana &#347;wietlica. W latach 2007/2008 przeprowadzono remont budynku gminy, dostawiono facjaty, zmieniono dach i elewacj&#281;.</p><p>Informacje oraz nowe zdj&#281;cia przygotowa&#322;a: Magdalena Jankowska.</p>Stare zdj&#281;cia udost&#281;pniono dzi&#281;ki Pani Irmgard Stoltenberg.&nbsp;&nbsp;
Sztutowo
<div>Zdj&#281;cia przedstawiaj&#261; g&#322;&oacute;wn&#261; bram&#281; (wej&#347;ciow&#261;) do obozu koncentracyjnego Stutthof. Status &quot;pa&#324;stwowego obozu koncentracyjnego&quot; uzyska&#322; on dnia 07 stycznia 1942 roku. Faktycznie za&#322;o&#380;ony zosta&#322; w chwili wybuchu II wojny &#347;wiatowej dnia 02 wrze&#347;nia 1939 roku. Usytuowany niedaleko wsi Stutthof, w obr&#281;bie Wolnego Miasta Gda&#324;ska, w I fazie swojego istnienia mia&#322; odegra&#263; szczeg&oacute;ln&#261; rol&#281; w realizacji rozwi&#261;zania kwestii polskiej na terenie Pomorza Gda&#324;skiego. To tu ju&#380; od pierwszych dni wojny osadzano ocala&#322;ych z pogrom&oacute;w, jakich dokonywa&#322;y specjalne grupy operacyjne policji i s&#322;u&#380;by bezpiecze&#324;stwa. Liczb&#281; ofiar obozu koncentracyjnego Stutthof szacuje si&#281; na oko&#322;o 63 tys. do 65 tys., w&#347;r&oacute;d nich oko&#322;o 28 tys. to wi&#281;&#378;niowie narodowo&#347;ci &#380;ydowskiej. Przez bram&#281; widniej&#261;c&#261; na zdj&#281;ciach przeprowadzano przywiezionych transportami wi&#281;&#378;ni&oacute;w. </div><div>Informacje i nowe zdj&#281;cia przygotowa&#322;a: Ma&#322;gorzata Chodu&#324;</div><div>Stare zdj&#281;cia udost&#281;pniono dzi&#281;ki uprzejmo&#347;ci Archiwum Muzem Stutthof. </div>
Sztutowo
<div>Zdj&#281;cia przedstawiaj&#261; g&#322;&oacute;wn&#261; bram&#281; (wej&#347;ciow&#261;) do obozu koncentracyjnego Stutthof. Status &quot;pa&#324;stwowego obozu koncentracyjnego&quot; uzyska&#322; on dnia 07 stycznia 1942 roku. Faktycznie za&#322;o&#380;ony zosta&#322; w chwili wybuchu II wojny &#347;wiatowej dnia 02 wrze&#347;nia 1939 roku. Usytuowany niedaleko wsi Stutthof, w obr&#281;bie Wolnego Miasta Gda&#324;ska, w I fazie swojego istnienia mia&#322; odegra&#263; szczeg&oacute;ln&#261; rol&#281; w realizacji rozwi&#261;zania kwestii polskiej na terenie Pomorza Gda&#324;skiego. To tu ju&#380; od pierwszych dni wojny osadzano ocala&#322;ych z pogrom&oacute;w, jakich dokonywa&#322;y specjalne grupy operacyjne policji i s&#322;u&#380;by bezpiecze&#324;stwa. Liczb&#281; ofiar obozu koncentracyjnego Stutthof szacuje si&#281; na oko&#322;o 63 tys. do 65 tys., w&#347;r&oacute;d nich oko&#322;o 28 tys. to wi&#281;&#378;niowie narodowo&#347;ci &#380;ydowskiej. Przez bram&#281; widniej&#261;c&#261; na zdj&#281;ciach przeprowadzano przywiezionych transportami wi&#281;&#378;ni&oacute;w. </div><div>Informacje i nowe zdj&#281;cia przygotowa&#322;a: Ma&#322;gorzata Chodu&#324;</div><div>Stare zdj&#281;cia udost&#281;pniono dzi&#281;ki uprzejmo&#347;ci Archiwum Muzem Stutthof. </div>
P&#322;onina gmina Sztutowo
<div>Dom przedstawiony na zdj&#281;ciu ma oko&#322;o 200 lat. Przed wojn&#261; mieszkali tu Niemcy. Pierwotna rodzina skonstruowa&#322;a go na jednym poziomie, nast&#281;pna mieszkaj&#261;ca tu dobudowa&#322;a g&oacute;r&#281;. Dzi&#347; 76-letnia Feliksa Chodu&#324; ciesz&#261;ca si&#281; dobrym zdrowiem, mieszka tu wraz z trzecim pokoleniem swojej rodziny (&nbsp;pocz&#261;wszy od pierwszych dni po zako&#324;czeniu wojny). Obecni w&#322;a&#347;ciciele dokonuj&#261; nieiwelkich remont&oacute;w, ocieplaj&#261;c drewniano - trzcinow&#261; konstrukcj&#281; domu oraz wymieniaj&#261;c dwa du&#380;e piece kaflowe na ogrzewanie tradycyjne. Wy&#380;ej opisywany dom jest najstarsz&#261; zachowan&#261; budowl&#261; w miejscowo&#347;ci P&#322;onina. </div><div>Informacje oraz zdj&#281;cia (stare oraz nowe) przygotowa&#322;a: Ma&#322;gorzata Chodu&#324;.</div><div></div>
P&#322;onina gmina Sztutowo
<div>Dom przedstawiony na zdj&#281;ciu ma oko&#322;o 200 lat. Przed wojn&#261; mieszkali tu Niemcy. Pierwotna rodzina skonstruowa&#322;a go na jednym poziomie, nast&#281;pna mieszkaj&#261;ca tu dobudowa&#322;a g&oacute;r&#281;. Dzi&#347; 76-letnia Feliksa Chodu&#324; ciesz&#261;ca si&#281; dobrym zdrowiem, mieszka tu wraz z trzecim pokoleniem swojej rodziny (&nbsp;pocz&#261;wszy od pierwszych dni po zako&#324;czeniu wojny). Obecni w&#322;a&#347;ciciele dokonuj&#261; nieiwelkich remont&oacute;w, ocieplaj&#261;c drewniano - trzcinow&#261; konstrukcj&#281; domu oraz wymieniaj&#261;c dwa du&#380;e piece kaflowe na ogrzewanie tradycyjne. Wy&#380;ej opisywany dom jest najstarsz&#261; zachowan&#261; budowl&#261; w miejscowo&#347;ci P&#322;onina. </div><div>Informacje oraz zdj&#281;cia (stare oraz nowe) przygotowa&#322;a: Ma&#322;gorzata Chodu&#324;.</div><div></div>
Sztutowo
<strong>Droga znad morza</strong><strong>&nbsp;</strong> <p>&nbsp;&nbsp; Zdj&#281;cie zrobione z pobliskiej g&oacute;rki obrazuje drog&#281;, kt&oacute;r&#261; spacerowali nad morze niemieccy mieszka&#324;cy Sztutowa. Po lewej stronie&nbsp;widnieje&nbsp;dom zamieszka&#322;y przed wojn&#261; przez niemieckiego szewca (obecnie dom p. Wi&#347;niewskich ul. Morska 6). Obecna ul. Morska przed wojn&#261; nosi&#322;a nazw&#281; Waldstra&beta;e (Le&#347;na). Po prawej stronie ulicy Le&#347;nej mieszkali niemieccy osadnicy. W czasie wojny domy zamieszka&#322;e przez osadnik&oacute;w zosta&#322;y zniszczone, obecnie w miejscu nie istniej&#261;cych budynk&oacute;w znajduje si&#281; pensjonat &rdquo;Maria&rdquo;, kt&oacute;ry jest w&#322;asno&#347;ci&#261; prywatnych posiadaczy.</p><p>Nowe zdj&#281;cia oraz informacje przygotowa&#322;a: Sara Nizia&#322;ek.</p>Stare zdj&#281;cia udost&#281;pniono dzi&#281;ki Pani Irmgard Stoltenberg.
Sztutowo
<strong>Droga znad morza</strong><strong>&nbsp;</strong> <p>&nbsp;&nbsp; Zdj&#281;cie zrobione z pobliskiej g&oacute;rki obrazuje drog&#281;, kt&oacute;r&#261; spacerowali nad morze niemieccy mieszka&#324;cy Sztutowa. Po lewej stronie&nbsp;widnieje&nbsp;dom zamieszka&#322;y przed wojn&#261; przez niemieckiego szewca (obecnie dom p. Wi&#347;niewskich ul. Morska 6). Obecna ul. Morska przed wojn&#261; nosi&#322;a nazw&#281; Waldstra&beta;e (Le&#347;na). Po prawej stronie ulicy Le&#347;nej mieszkali niemieccy osadnicy. W czasie wojny domy zamieszka&#322;e przez osadnik&oacute;w zosta&#322;y zniszczone, obecnie w miejscu nie istniej&#261;cych budynk&oacute;w znajduje si&#281; pensjonat &rdquo;Maria&rdquo;, kt&oacute;ry jest w&#322;asno&#347;ci&#261; prywatnych posiadaczy.</p><p>Nowe zdj&#281;cia oraz informacje przygotowa&#322;a: Sara Nizia&#322;ek.</p>Stare zdj&#281;cia udost&#281;pniono dzi&#281;ki Pani Irmgard Stoltenberg.
Sztutowo
<p align="center"><strong>Ul. Zalewowa [Postra&beta;e (Pocztowa)]</strong></p><strong></strong>Na zdj&#281;ciu na pierwszym planie po lewej stronie znajdowa&#322; si&#281; Urz&#261;d Pocztowy, po drugiej stronie ulicy Zak&#322;ad Fryzjerski Alfreda Koschke. Obok przy zakr&#281;cie na ulic&#281; obecnie Zau&#322;ek (Gardenstra&beta;e) znajdowa&#322; si&#281; sklep tekstylny Thiessen. Zaraz za poczt&#261; by&#322;a drogeria ( obecnie w tym miejscu znajduje si&#281; sklep z odzie&#380;&#261; u&#380;ywan&#261;). W czasie dzia&#322;a&#324; wojennych w 1945 r. sklep Thiessera, drogeria, oraz cz&#281;&#347;ciowo poczta zosta&#322;y zbombardowane.&nbsp;W ca&#322;o&#347;ci zachowa&#322; si&#281; dom po prawej, w kt&oacute;rym znajdowa&#322; si&#281; zak&#322;ad fryzjerski. Po wojnie w domu tym mieszkali pracownicy PGR, po czym , w latach 80-tych zosta&#322; kupiony przez p. Suska.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W po&#322;owie roku 1946 zosta&#322;a zorganizowana Stra&#380; Po&#380;arna . Cz&#322;onkowie OSP wyst&#261;pili z inicjatyw&#261; adaptacji na ten cel, w czynie spo&#322;ecznym budynku po by&#322;ej poczcie niemieckiej. Stra&#380; po&#380;arna w tym miejscu istnia&#322;a do maja 1994 r. , po czym zosta&#322;a przeniesiona do wyremontowanego budynku po by&#322;ym kinie.&nbsp;W 1966 r. po po&#380;arze Urz&#281;du Gminy biblioteka zosta&#322;a przeniesiona na pi&#281;tro do budynku Stra&#380;y Po&#380;arnej. Obok&nbsp; biblioteki znajdowa&#322;o si&#281; du&#380;e pomieszczenie w kt&oacute;rej znajdowa&#322;a si&#281; harc&oacute;wka. W maju 1985 r. lokal ten odzyska&#322;a biblioteka na czytelnie. Biblioteka w tym miejscu istnia&#322;a, a&#380; do lutego 1990 r. , po czym zosta&#322;a przeniesiona do budynku Urz&#281;du Gminy. <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Budynek ten zosta&#322; sprzedany p. Marii i Bogdanowi Jeszke. W cz&#281;&#347;ci po by&#322;ej stra&#380;y powsta&#322; sklep przemys&#322;owy &bdquo;Bogmar&rdquo;, a na pi&#281;trze mieszkanie prywatne istniej&#261;ce do dzi&#347;.</p><p>Nowe zdj&#281;cia oraz informacj&#281; przygotowa&#322;a: Sara Nizia&#322;ek</p>Stare zdj&#281;cia udost&#281;pniono dzi&#281;ki Pani Irmgard Stoltenberg.&nbsp;
Sztutowo
<p align="center"><strong>Ul. Zalewowa [Postra&beta;e (Pocztowa)]</strong></p><strong></strong>Na zdj&#281;ciu na pierwszym planie po lewej stronie znajdowa&#322; si&#281; Urz&#261;d Pocztowy, po drugiej stronie ulicy Zak&#322;ad Fryzjerski Alfreda Koschke. Obok przy zakr&#281;cie na ulic&#281; obecnie Zau&#322;ek (Gardenstra&beta;e) znajdowa&#322; si&#281; sklep tekstylny Thiessen. Zaraz za poczt&#261; by&#322;a drogeria ( obecnie w tym miejscu znajduje si&#281; sklep z odzie&#380;&#261; u&#380;ywan&#261;). W czasie dzia&#322;a&#324; wojennych w 1945 r. sklep Thiessera, drogeria, oraz cz&#281;&#347;ciowo poczta zosta&#322;y zbombardowane.&nbsp;W ca&#322;o&#347;ci zachowa&#322; si&#281; dom po prawej, w kt&oacute;rym znajdowa&#322; si&#281; zak&#322;ad fryzjerski. Po wojnie w domu tym mieszkali pracownicy PGR, po czym , w latach 80-tych zosta&#322; kupiony przez p. Suska.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W po&#322;owie roku 1946 zosta&#322;a zorganizowana Stra&#380; Po&#380;arna . Cz&#322;onkowie OSP wyst&#261;pili z inicjatyw&#261; adaptacji na ten cel, w czynie spo&#322;ecznym budynku po by&#322;ej poczcie niemieckiej. Stra&#380; po&#380;arna w tym miejscu istnia&#322;a do maja 1994 r. , po czym zosta&#322;a przeniesiona do wyremontowanego budynku po by&#322;ym kinie.&nbsp;W 1966 r. po po&#380;arze Urz&#281;du Gminy biblioteka zosta&#322;a przeniesiona na pi&#281;tro do budynku Stra&#380;y Po&#380;arnej. Obok&nbsp; biblioteki znajdowa&#322;o si&#281; du&#380;e pomieszczenie w kt&oacute;rej znajdowa&#322;a si&#281; harc&oacute;wka. W maju 1985 r. lokal ten odzyska&#322;a biblioteka na czytelnie. Biblioteka w tym miejscu istnia&#322;a, a&#380; do lutego 1990 r. , po czym zosta&#322;a przeniesiona do budynku Urz&#281;du Gminy. <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Budynek ten zosta&#322; sprzedany p. Marii i Bogdanowi Jeszke. W cz&#281;&#347;ci po by&#322;ej stra&#380;y powsta&#322; sklep przemys&#322;owy &bdquo;Bogmar&rdquo;, a na pi&#281;trze mieszkanie prywatne istniej&#261;ce do dzi&#347;.</p><p>Nowe zdj&#281;cia oraz informacj&#281; przygotowa&#322;a: Sara Nizia&#322;ek</p>Stare zdj&#281;cia udost&#281;pniono dzi&#281;ki Pani Irmgard Stoltenberg.&nbsp;
Sztutowo
<strong>Ul. Szkolna (Schulsra&beta;e)&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong> <p>Przed wojn&#261; mieszka&#322;a w tym domu rodzina niemiecka von Otto Heinatha, kt&oacute;ra zajmowa&#322;a si&#281; rybo&#322;&oacute;stwem. Z ko&#324;cem&nbsp;II wojny &#347;wiatowej rodzina von Otto Heinatha zosta&#322;a wysiedlona. Po wojnie w ramach zasiedlenia sprowadzi&#322;a si&#281; do tego domu polska rodzina Pa&#324;stwa Smoli&#324;skich.&nbsp;Dom ten nie zosta&#322; zniszczony i zachowa&#322; si&#281; w stanie prawie nienaruszonym do dzi&#347;.</p>Informacj&#281; oraz nowe zdj&#281;cia przygotowa&#322;a: Wiktoria ZientkiewiczStare zdj&#281;cia udost&#281;pniono dzi&#281;ki Pani Irmgard Stoltenberg.
Sztutowo
<strong>Ul. Szkolna (Schulsra&beta;e)&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong> <p>Przed wojn&#261; mieszka&#322;a w tym domu rodzina niemiecka von Otto Heinatha, kt&oacute;ra zajmowa&#322;a si&#281; rybo&#322;&oacute;stwem. Z ko&#324;cem&nbsp;II wojny &#347;wiatowej rodzina von Otto Heinatha zosta&#322;a wysiedlona. Po wojnie w ramach zasiedlenia sprowadzi&#322;a si&#281; do tego domu polska rodzina Pa&#324;stwa Smoli&#324;skich.&nbsp;Dom ten nie zosta&#322; zniszczony i zachowa&#322; si&#281; w stanie prawie nienaruszonym do dzi&#347;.</p>Informacj&#281; oraz nowe zdj&#281;cia przygotowa&#322;a: Wiktoria ZientkiewiczStare zdj&#281;cia udost&#281;pniono dzi&#281;ki Pani Irmgard Stoltenberg.
Sztutowo
<p align="center"><strong>Szko&#322;a (Schulstra&beta;e) </strong></p><strong></strong>W&#322;asn&#261; szko&#322;&#281; Sztutowo posiada&#322;o od listopada 1640 r. Dzieje sztutowskiej szko&#322;y w ci&#261;gu dwustu lat to jedno pasmo skarg i za&#380;ale&#324; nauczycieli na miejscowe w&#322;adze gminne&nbsp;i mieszka&#324;c&oacute;w. Szko&#322;&#261; by&#322;a zazwyczaj n&#281;dzna cha&#322;upa z izb&#261; szkoln&#261; i mieszkaniem dla nauczyciela. Ju&#380; na pocz&#261;tku XIX w. powsta&#322; budynek szkolny, lecz nie spe&#322;nia&#322; on swojej roli. Dopiero pod koniec tego wieku w 1867r.(na zdj&#281;ciu) dosz&#322;o do postawienia szko&#322;y na w&#322;a&#347;ciwym poziomie. Doz&oacute;r nad szko&#322;&#261; i nauczaniem przez wiele lat pe&#322;nili pastorzy ze Stegny. Wi&#281;kszy budynek szkolny stan&#261;&#322; dopiero w 1912r. obok starej szko&#322;y. Mia&#322; on 4 sale szkolne i mieszkania dla nauczycieli. Siedmioklasow&#261; szko&#322;&#281; uruchomiono dopiero w 1921 r. , a wi&#281;c po powstaniu Wolnego Miasta Gda&#324;ska. <p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Po wojnie w 1945 r. sztutowska szko&#322;a by&#322;a zaj&#281;ta przez wojska sowieckie, po opuszczeniu jej pozostawili j&#261; w ruinie. Pocz&#261;tkowo nauk&#281; prowadzono we wsi &#346;redniewo (&#321;aszka nad kana&#322;em) do ko&#324;ca stycznia 1946 r. Po remoncie , wstawieniu okien, szko&#322;&#281; &nbsp;w Sztutowie otworzono z dniem 1 lutego 1946 r. Pierwszym dyrektorem szko&#322;y by&#322; Jan Szczypiorski &ndash; wi&#281;zie&#324; polityczny obozu koncentracyjnego&nbsp; w Sachsenhausen. W starej szkole odbywa&#322;y si&#281; lekcje z przedmiot&oacute;w &#347;cis&#322;ych, na dole znajdowa&#322;a si&#281; pracownia techniczna i ma&#322;a salka gimnastyczna. Z ty&#322;u szko&#322;y znajdowa&#322;a si&#281; biblioteka szkolna. W nowej szkole uczy&#322;y si&#281; m&#322;odsze dzieci, na dole odbywa&#322;y si&#281; zaj&#281;cia z j. polskiego i muzyki. W latach 70 i 80-tych szko&#322;a ta ju&#380; nie spe&#322;nia&#322;a swoich warunk&oacute;w. Nie posiada&#322;a bie&#380;&#261;cej wody, sale by&#322;y opalane piecami, sanitariaty znajdowa&#322;y si&#281; na podw&oacute;rku (s&#322;awojki). Nie by&#322;o szatni (w ka&#380;dej klasie by&#322;y wieszaki),&nbsp;istnia&#322;y zbyt ma&#322;e korytarze, dlatego dzieci sp&#281;dza&#322;y przerw&#281; na boisku szkolnym.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Z pocz&#261;tkiem lat 80-tych postanowiono wybudowa&#263; now&#261; szko&#322;&#281;. 1 wrze&#347;nia 1984 r. odby&#322;o si&#281;&nbsp; otwarcie nowej szko&#322;y. W budynku z 1914 r. zamieszkali nauczyciele, a budynek z 1867 r. zosta&#322; sprzedany prywatnemu w&#322;a&#347;cicielowi.</p><p align="left">Informacj&#281; i nowe zdj&#281;cia przygotowa&#322;a: Wiktoria Zientkiewicz</p>Stare zdj&#281;cia udost&#281;pniono przez Pani&#261; Irmgard Stoltenberg.
Sztutowo
<p align="center"><strong>Szko&#322;a (Schulstra&beta;e) </strong></p><strong></strong>W&#322;asn&#261; szko&#322;&#281; Sztutowo posiada&#322;o od listopada 1640 r. Dzieje sztutowskiej szko&#322;y w ci&#261;gu dwustu lat to jedno pasmo skarg i za&#380;ale&#324; nauczycieli na miejscowe w&#322;adze gminne&nbsp;i mieszka&#324;c&oacute;w. Szko&#322;&#261; by&#322;a zazwyczaj n&#281;dzna cha&#322;upa z izb&#261; szkoln&#261; i mieszkaniem dla nauczyciela. Ju&#380; na pocz&#261;tku XIX w. powsta&#322; budynek szkolny, lecz nie spe&#322;nia&#322; on swojej roli. Dopiero pod koniec tego wieku w 1867r.(na zdj&#281;ciu) dosz&#322;o do postawienia szko&#322;y na w&#322;a&#347;ciwym poziomie. Doz&oacute;r nad szko&#322;&#261; i nauczaniem przez wiele lat pe&#322;nili pastorzy ze Stegny. Wi&#281;kszy budynek szkolny stan&#261;&#322; dopiero w 1912r. obok starej szko&#322;y. Mia&#322; on 4 sale szkolne i mieszkania dla nauczycieli. Siedmioklasow&#261; szko&#322;&#281; uruchomiono dopiero w 1921 r. , a wi&#281;c po powstaniu Wolnego Miasta Gda&#324;ska. <p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Po wojnie w 1945 r. sztutowska szko&#322;a by&#322;a zaj&#281;ta przez wojska sowieckie, po opuszczeniu jej pozostawili j&#261; w ruinie. Pocz&#261;tkowo nauk&#281; prowadzono we wsi &#346;redniewo (&#321;aszka nad kana&#322;em) do ko&#324;ca stycznia 1946 r. Po remoncie , wstawieniu okien, szko&#322;&#281; &nbsp;w Sztutowie otworzono z dniem 1 lutego 1946 r. Pierwszym dyrektorem szko&#322;y by&#322; Jan Szczypiorski &ndash; wi&#281;zie&#324; polityczny obozu koncentracyjnego&nbsp; w Sachsenhausen. W starej szkole odbywa&#322;y si&#281; lekcje z przedmiot&oacute;w &#347;cis&#322;ych, na dole znajdowa&#322;a si&#281; pracownia techniczna i ma&#322;a salka gimnastyczna. Z ty&#322;u szko&#322;y znajdowa&#322;a si&#281; biblioteka szkolna. W nowej szkole uczy&#322;y si&#281; m&#322;odsze dzieci, na dole odbywa&#322;y si&#281; zaj&#281;cia z j. polskiego i muzyki. W latach 70 i 80-tych szko&#322;a ta ju&#380; nie spe&#322;nia&#322;a swoich warunk&oacute;w. Nie posiada&#322;a bie&#380;&#261;cej wody, sale by&#322;y opalane piecami, sanitariaty znajdowa&#322;y si&#281; na podw&oacute;rku (s&#322;awojki). Nie by&#322;o szatni (w ka&#380;dej klasie by&#322;y wieszaki),&nbsp;istnia&#322;y zbyt ma&#322;e korytarze, dlatego dzieci sp&#281;dza&#322;y przerw&#281; na boisku szkolnym.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Z pocz&#261;tkiem lat 80-tych postanowiono wybudowa&#263; now&#261; szko&#322;&#281;. 1 wrze&#347;nia 1984 r. odby&#322;o si&#281;&nbsp; otwarcie nowej szko&#322;y. W budynku z 1914 r. zamieszkali nauczyciele, a budynek z 1867 r. zosta&#322; sprzedany prywatnemu w&#322;a&#347;cicielowi.</p><p align="left">Informacj&#281; i nowe zdj&#281;cia przygotowa&#322;a: Wiktoria Zientkiewicz</p>Stare zdj&#281;cia udost&#281;pniono przez Pani&#261; Irmgard Stoltenberg.
Sztutowo
Sklep ul Gda&#324;ska 53&nbsp; <p>W latach 20-tych w budynku tym znajdowa&#322; si&#281; &bdquo;Dom Starc&oacute;w&rdquo;. Przez pewien czas istnia&#322; tam r&oacute;wnie&#380; Urz&#261;d Gminy. Wchodzi&#322;o si&#281; do niego od podw&oacute;rka. Na pocz&#261;tku drugiej dekady lat 30 przeniesiono &bdquo;Dom starc&oacute;w&rdquo; do nowowybudowanego budynku po &bdquo;Domu Dziecka&rdquo;, kt&oacute;ry znajdowa&#322; si&#281; w obr&#281;bie obecnego Muzeum Stutthof. W tym czasie do tego domu przeniesiono z Urz&#281;du Gminy sklep &bdquo;Kaier&rsquo;s Kaffee&rdquo; (Cesarski). Po wojnie najpierw powsta&#322; tam prywatny sklep spo&#380;ywczy, potem sklep GS,&nbsp;kt&oacute;ry to&nbsp;istnieje do dzi&#347;.</p><p>Informacje oraz nowe zdj&#281;cia przygotowa&#322;a: Nikola Polewiak</p>Stare zdj&#281;cia udost&#281;pniono dzi&#281;ki Pani Irmgard Stoltenberg.&nbsp;
Sztutowo
Sklep ul Gda&#324;ska 53&nbsp; <p>W latach 20-tych w budynku tym znajdowa&#322; si&#281; &bdquo;Dom Starc&oacute;w&rdquo;. Przez pewien czas istnia&#322; tam r&oacute;wnie&#380; Urz&#261;d Gminy. Wchodzi&#322;o si&#281; do niego od podw&oacute;rka. Na pocz&#261;tku drugiej dekady lat 30 przeniesiono &bdquo;Dom starc&oacute;w&rdquo; do nowowybudowanego budynku po &bdquo;Domu Dziecka&rdquo;, kt&oacute;ry znajdowa&#322; si&#281; w obr&#281;bie obecnego Muzeum Stutthof. W tym czasie do tego domu przeniesiono z Urz&#281;du Gminy sklep &bdquo;Kaier&rsquo;s Kaffee&rdquo; (Cesarski). Po wojnie najpierw powsta&#322; tam prywatny sklep spo&#380;ywczy, potem sklep GS,&nbsp;kt&oacute;ry to&nbsp;istnieje do dzi&#347;.</p><p>Informacje oraz nowe zdj&#281;cia przygotowa&#322;a: Nikola Polewiak</p>Stare zdj&#281;cia udost&#281;pniono dzi&#281;ki Pani Irmgard Stoltenberg.&nbsp;