ARTWEI

Konkurs fotograficzny: „Zalew Wiślany: przeszłość i teraźniejszość – prawdziwe historie”
05.03.2012 - 30.11.2012

Regulamin konkursu

Правила фотоконкурса

www.artwei-photo.eu

 

English Polish Russian
     << | Überblick | >>
Sztutowo
<p align="center"><strong>Ul. Zalewowa [Postra&beta;e (Pocztowa)]</strong></p><strong></strong>Na zdj&#281;ciu na pierwszym planie po lewej stronie znajdowa&#322; si&#281; Urz&#261;d Pocztowy, po drugiej stronie ulicy Zak&#322;ad Fryzjerski Alfreda Koschke. Obok przy zakr&#281;cie na ulic&#281; obecnie Zau&#322;ek (Gardenstra&beta;e) znajdowa&#322; si&#281; sklep tekstylny Thiessen. Zaraz za poczt&#261; by&#322;a drogeria ( obecnie w tym miejscu znajduje si&#281; sklep z odzie&#380;&#261; u&#380;ywan&#261;). W czasie dzia&#322;a&#324; wojennych w 1945 r. sklep Thiessera, drogeria, oraz cz&#281;&#347;ciowo poczta zosta&#322;y zbombardowane.&nbsp;W ca&#322;o&#347;ci zachowa&#322; si&#281; dom po prawej, w kt&oacute;rym znajdowa&#322; si&#281; zak&#322;ad fryzjerski. Po wojnie w domu tym mieszkali pracownicy PGR, po czym , w latach 80-tych zosta&#322; kupiony przez p. Suska.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W po&#322;owie roku 1946 zosta&#322;a zorganizowana Stra&#380; Po&#380;arna . Cz&#322;onkowie OSP wyst&#261;pili z inicjatyw&#261; adaptacji na ten cel, w czynie spo&#322;ecznym budynku po by&#322;ej poczcie niemieckiej. Stra&#380; po&#380;arna w tym miejscu istnia&#322;a do maja 1994 r. , po czym zosta&#322;a przeniesiona do wyremontowanego budynku po by&#322;ym kinie.&nbsp;W 1966 r. po po&#380;arze Urz&#281;du Gminy biblioteka zosta&#322;a przeniesiona na pi&#281;tro do budynku Stra&#380;y Po&#380;arnej. Obok&nbsp; biblioteki znajdowa&#322;o si&#281; du&#380;e pomieszczenie w kt&oacute;rej znajdowa&#322;a si&#281; harc&oacute;wka. W maju 1985 r. lokal ten odzyska&#322;a biblioteka na czytelnie. Biblioteka w tym miejscu istnia&#322;a, a&#380; do lutego 1990 r. , po czym zosta&#322;a przeniesiona do budynku Urz&#281;du Gminy. <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Budynek ten zosta&#322; sprzedany p. Marii i Bogdanowi Jeszke. W cz&#281;&#347;ci po by&#322;ej stra&#380;y powsta&#322; sklep przemys&#322;owy &bdquo;Bogmar&rdquo;, a na pi&#281;trze mieszkanie prywatne istniej&#261;ce do dzi&#347;.</p><p>Nowe zdj&#281;cia oraz informacj&#281; przygotowa&#322;a: Sara Nizia&#322;ek</p>Stare zdj&#281;cia udost&#281;pniono dzi&#281;ki Pani Irmgard Stoltenberg.&nbsp;
Ort: Sztutowo (POLAND)
Aufnahmedatum: 27. November 2012
Beschreibung:

Ul. Zalewowa [Postraβe (Pocztowa)]

Na zdjęciu na pierwszym planie po lewej stronie znajdował się Urząd Pocztowy, po drugiej stronie ulicy Zakład Fryzjerski Alfreda Koschke. Obok przy zakręcie na ulicę obecnie Zaułek (Gardenstraβe) znajdował się sklep tekstylny Thiessen. Zaraz za pocztą była drogeria ( obecnie w tym miejscu znajduje się sklep z odzieżą używaną). W czasie działań wojennych w 1945 r. sklep Thiessera, drogeria, oraz częściowo poczta zostały zbombardowane. W całości zachował się dom po prawej, w którym znajdował się zakład fryzjerski. Po wojnie w domu tym mieszkali pracownicy PGR, po czym , w latach 80-tych został kupiony przez p. Suska.      W połowie roku 1946 została zorganizowana Straż Pożarna . Członkowie OSP wystąpili z inicjatywą adaptacji na ten cel, w czynie społecznym budynku po byłej poczcie niemieckiej. Straż pożarna w tym miejscu istniała do maja 1994 r. , po czym została przeniesiona do wyremontowanego budynku po byłym kinie. W 1966 r. po pożarze Urzędu Gminy biblioteka została przeniesiona na piętro do budynku Straży Pożarnej. Obok  biblioteki znajdowało się duże pomieszczenie w której znajdowała się harcówka. W maju 1985 r. lokal ten odzyskała biblioteka na czytelnie. Biblioteka w tym miejscu istniała, aż do lutego 1990 r. , po czym została przeniesiona do budynku Urzędu Gminy.

    Budynek ten został sprzedany p. Marii i Bogdanowi Jeszke. W części po byłej straży powstał sklep przemysłowy „Bogmar”, a na piętrze mieszkanie prywatne istniejące do dziś.

Nowe zdjęcia oraz informację przygotowała: Sara Niziałek

Stare zdjęcia udostępniono dzięki Pani Irmgard Stoltenberg. 
Download: 09 ul. Zal. 4.jpg
[Vorschau volle Auflösung]  [Download]
Auflösung: 2296 x 1419 Pixel
Größe: 565.505 Bytes
Nutzungsbedingungen: Das Bild ist zur uneingeschränkten Nutzung durch jedermann weltweit und zeitlich unbeschränkt freigegeben unter der Bedingung einer angemessenen Nennung der Urheberschaft (z.B. in der Bildunterschrift).