ARTWEI

Konkurs fotograficzny: „Zalew Wiślany: przeszłość i teraźniejszość – prawdziwe historie”
05.03.2012 - 30.11.2012

Regulamin konkursu

Правила фотоконкурса

www.artwei-photo.eu

 

English Polish Russian
     << | Überblick | >>
Sztutowo
<div>Zdj&#281;cia przedstawiaj&#261; g&#322;&oacute;wn&#261; bram&#281; (wej&#347;ciow&#261;) do obozu koncentracyjnego Stutthof. Status &quot;pa&#324;stwowego obozu koncentracyjnego&quot; uzyska&#322; on dnia 07 stycznia 1942 roku. Faktycznie za&#322;o&#380;ony zosta&#322; w chwili wybuchu II wojny &#347;wiatowej dnia 02 wrze&#347;nia 1939 roku. Usytuowany niedaleko wsi Stutthof, w obr&#281;bie Wolnego Miasta Gda&#324;ska, w I fazie swojego istnienia mia&#322; odegra&#263; szczeg&oacute;ln&#261; rol&#281; w realizacji rozwi&#261;zania kwestii polskiej na terenie Pomorza Gda&#324;skiego. To tu ju&#380; od pierwszych dni wojny osadzano ocala&#322;ych z pogrom&oacute;w, jakich dokonywa&#322;y specjalne grupy operacyjne policji i s&#322;u&#380;by bezpiecze&#324;stwa. Liczb&#281; ofiar obozu koncentracyjnego Stutthof szacuje si&#281; na oko&#322;o 63 tys. do 65 tys., w&#347;r&oacute;d nich oko&#322;o 28 tys. to wi&#281;&#378;niowie narodowo&#347;ci &#380;ydowskiej. Przez bram&#281; widniej&#261;c&#261; na zdj&#281;ciach przeprowadzano przywiezionych transportami wi&#281;&#378;ni&oacute;w. </div><div>Informacje i nowe zdj&#281;cia przygotowa&#322;a: Ma&#322;gorzata Chodu&#324;</div><div>Stare zdj&#281;cia udost&#281;pniono dzi&#281;ki uprzejmo&#347;ci Archiwum Muzem Stutthof. </div>
Ort: Sztutowo (POLAND)
Aufnahmedatum: 27. November 2012
Beschreibung:
Zdjęcia przedstawiają główną bramę (wejściową) do obozu koncentracyjnego Stutthof. Status "państwowego obozu koncentracyjnego" uzyskał on dnia 07 stycznia 1942 roku. Faktycznie założony został w chwili wybuchu II wojny światowej dnia 02 września 1939 roku. Usytuowany niedaleko wsi Stutthof, w obrębie Wolnego Miasta Gdańska, w I fazie swojego istnienia miał odegrać szczególną rolę w realizacji rozwiązania kwestii polskiej na terenie Pomorza Gdańskiego. To tu już od pierwszych dni wojny osadzano ocalałych z pogromów, jakich dokonywały specjalne grupy operacyjne policji i służby bezpieczeństwa. Liczbę ofiar obozu koncentracyjnego Stutthof szacuje się na około 63 tys. do 65 tys., wśród nich około 28 tys. to więźniowie narodowości żydowskiej. Przez bramę widniejącą na zdjęciach przeprowadzano przywiezionych transportami więźniów.
Informacje i nowe zdjęcia przygotowała: Małgorzata Choduń
Stare zdjęcia udostępniono dzięki uprzejmości Archiwum Muzem Stutthof.
Download: nowe Muzeum.JPG
[Vorschau volle Auflösung]  [Download]
Auflösung: 4592 x 3056 Pixel
Größe: 4.101.951 Bytes
Nutzungsbedingungen: Das Bild ist zur uneingeschränkten Nutzung durch jedermann weltweit und zeitlich unbeschränkt freigegeben unter der Bedingung einer angemessenen Nennung der Urheberschaft (z.B. in der Bildunterschrift).