ARTWEI

Konkurs fotograficzny: „Zalew Wiślany: przeszłość i teraźniejszość – prawdziwe historie”
05.03.2012 - 30.11.2012

Regulamin konkursu

Правила фотоконкурса

www.artwei-photo.eu

 

English Polish Russian
     << | Überblick | >>
Sztutowo
<strong>Urz&#261;d Gminy&nbsp;</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Budynek zosta&#322; zbudowany w 2-giej po&#322;owie IX wieku. W&#322;a&#347;cicielem by&#322;&nbsp; w&oacute;wczas&nbsp; Her Schwarzkopf. Na dole mie&#347;ci&#322;a si&#281; gospoda, a u g&oacute;ry pokoje go&#347;cinne. Na poczt&oacute;wce z pocz&#261;tku XX w. wida&#263; na niej hotel &bdquo;Stresu&rdquo;. Potem budynek ten kupi&#322; Robert Dau, spe&#322;nia&#322; on te same funkcje, tylko z tym, &#380;e na dole powsta&#322; sklep-kawiarnia &bdquo;Kaiser&rsquo;s Kaffe&rdquo;(Cesarska). W&#322;a&#347;ciciel po paru latach sprzeda&#322; go gminie Sztutowo. Przez pewien czas jeszcze na dole istnia&#322; sklep &ndash; kawiarnia,&nbsp;kt&oacute;ry zosta&#322; przeniesiony w s&#261;siednie miejsce (obecnie sklep spo&#380;ywczy G.S.)Budynek ten mieszka&#324;cy nazwali &bdquo;Domem Niemieckim&quot;. W latach 30/40-tych gmina zajmowa&#322;a dwie kondygnacje, parter oraz cztery pomieszczenia na 1-szym pi&#281;trze.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Po drugiej wojnie &#347;wiatowej tymczasow&#261; w&#322;adz&#281; administracyjn&#261; na obszarze gminy sprawowa&#322;a Wojenna Komendantura Radziecka. Pierwsz&#261; plac&oacute;wk&#261; powojenn&#261; w Sztutowie by&#322; Zarz&#261;d Gminy. W 1946 r. powsta&#322;a Gminna Rada Narodowa. W budynku U.G.&nbsp;od 1948 r.&nbsp;funkcjonowa&#322;a Biblioteka Publiczna. Na g&oacute;rze jedno pomieszczenie zosta&#322;o przeznaczone na Kas&#281; Sp&oacute;&#322;dzielcz&#261;. W 1966 r. wybuch&#322; po&#380;ar, na skutek kt&oacute;rego&nbsp;sp&#322;on&#261;&#322; dach i pomieszczenia znajduj&#261;ce si&#281; w g&oacute;rnej kondygnacji. Gmina i Kasa Sp&oacute;&#322;dzielcza zosta&#322;a przeniesiona do pomieszcze&#324; O&#347;rodka Zdrowia ( obecnie dom Haliny i Andrzeja Jankowskich), a biblioteka do budynku Stra&#380;y Po&#380;arnej (obecnie sklep &bdquo;Bogmar&rdquo;). <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Po remoncie Urz&#261;d Gminy powr&oacute;ci&#322; na swoje miejsce na pi&#281;tro, tylko g&#322;&oacute;wne wej&#347;cie zosta&#322;o przeniesione od podw&oacute;rza. Z lewej strony wej&#347;cia do urz&#281;du znajdowa&#322; si&#281; sklep odzie&#380;owy &bdquo;Konsum&rdquo;. Przy ulicy,&nbsp;&nbsp;w lewej&nbsp;fasadzie budynku&nbsp;zosta&#322;y&nbsp; przydzielone pomieszczenia dla Milicji Obywatelskiej(do tej pory w tym samym miejscu funkcjonuje Policja), a z prawej strony dla Klubu Ksi&#261;&#380;ki i Prasy &bdquo;Ruch&rdquo;, gdzie potem zosta&#322;a uruchomiana &#347;wietlica. W latach 2007/2008 przeprowadzono remont budynku gminy, dostawiono facjaty, zmieniono dach i elewacj&#281;.</p><p>Informacje oraz nowe zdj&#281;cia przygotowa&#322;a: Magdalena Jankowska.</p>Stare zdj&#281;cia udost&#281;pniono dzi&#281;ki Pani Irmgard Stoltenberg.&nbsp;&nbsp;
Ort: Sztutowo (POLAND)
Aufnahmedatum: 27. November 2012
Beschreibung: Urząd Gminy       Budynek został zbudowany w 2-giej połowie IX wieku. Właścicielem był  wówczas  Her Schwarzkopf. Na dole mieściła się gospoda, a u góry pokoje gościnne. Na pocztówce z początku XX w. widać na niej hotel „Stresu”. Potem budynek ten kupił Robert Dau, spełniał on te same funkcje, tylko z tym, że na dole powstał sklep-kawiarnia „Kaiser’s Kaffe”(Cesarska). Właściciel po paru latach sprzedał go gminie Sztutowo. Przez pewien czas jeszcze na dole istniał sklep – kawiarnia, który został przeniesiony w sąsiednie miejsce (obecnie sklep spożywczy G.S.)Budynek ten mieszkańcy nazwali „Domem Niemieckim". W latach 30/40-tych gmina zajmowała dwie kondygnacje, parter oraz cztery pomieszczenia na 1-szym piętrze.     Po drugiej wojnie światowej tymczasową władzę administracyjną na obszarze gminy sprawowała Wojenna Komendantura Radziecka. Pierwszą placówką powojenną w Sztutowie był Zarząd Gminy. W 1946 r. powstała Gminna Rada Narodowa. W budynku U.G. od 1948 r. funkcjonowała Biblioteka Publiczna. Na górze jedno pomieszczenie zostało przeznaczone na Kasę Spółdzielczą. W 1966 r. wybuchł pożar, na skutek którego spłonął dach i pomieszczenia znajdujące się w górnej kondygnacji. Gmina i Kasa Spółdzielcza została przeniesiona do pomieszczeń Ośrodka Zdrowia ( obecnie dom Haliny i Andrzeja Jankowskich), a biblioteka do budynku Straży Pożarnej (obecnie sklep „Bogmar”).

    Po remoncie Urząd Gminy powrócił na swoje miejsce na piętro, tylko główne wejście zostało przeniesione od podwórza. Z lewej strony wejścia do urzędu znajdował się sklep odzieżowy „Konsum”. Przy ulicy,  w lewej fasadzie budynku zostały  przydzielone pomieszczenia dla Milicji Obywatelskiej(do tej pory w tym samym miejscu funkcjonuje Policja), a z prawej strony dla Klubu Książki i Prasy „Ruch”, gdzie potem została uruchomiana świetlica. W latach 2007/2008 przeprowadzono remont budynku gminy, dostawiono facjaty, zmieniono dach i elewację.

Informacje oraz nowe zdjęcia przygotowała: Magdalena Jankowska.

Stare zdjęcia udostępniono dzięki Pani Irmgard Stoltenberg.  
Download: 05 ul. Gd 55.jpg
[Vorschau volle Auflösung]  [Download]
Auflösung: 718 x 424 Pixel
Größe: 197.077 Bytes
Nutzungsbedingungen: Das Bild ist zur uneingeschränkten Nutzung durch jedermann weltweit und zeitlich unbeschränkt freigegeben unter der Bedingung einer angemessenen Nennung der Urheberschaft (z.B. in der Bildunterschrift).