ARTWEI

Konkurs fotograficzny: „Zalew Wiślany: przeszłość i teraźniejszość – prawdziwe historie”
05.03.2012 - 30.11.2012

Regulamin konkursu

Правила фотоконкурса

www.artwei-photo.eu

 

English Polish Russian
     << | Überblick | >>
Sztutowo
<p align="center"><strong>Szko&#322;a (Schulstra&beta;e) </strong></p><strong></strong>W&#322;asn&#261; szko&#322;&#281; Sztutowo posiada&#322;o od listopada 1640 r. Dzieje sztutowskiej szko&#322;y w ci&#261;gu dwustu lat to jedno pasmo skarg i za&#380;ale&#324; nauczycieli na miejscowe w&#322;adze gminne&nbsp;i mieszka&#324;c&oacute;w. Szko&#322;&#261; by&#322;a zazwyczaj n&#281;dzna cha&#322;upa z izb&#261; szkoln&#261; i mieszkaniem dla nauczyciela. Ju&#380; na pocz&#261;tku XIX w. powsta&#322; budynek szkolny, lecz nie spe&#322;nia&#322; on swojej roli. Dopiero pod koniec tego wieku w 1867r.(na zdj&#281;ciu) dosz&#322;o do postawienia szko&#322;y na w&#322;a&#347;ciwym poziomie. Doz&oacute;r nad szko&#322;&#261; i nauczaniem przez wiele lat pe&#322;nili pastorzy ze Stegny. Wi&#281;kszy budynek szkolny stan&#261;&#322; dopiero w 1912r. obok starej szko&#322;y. Mia&#322; on 4 sale szkolne i mieszkania dla nauczycieli. Siedmioklasow&#261; szko&#322;&#281; uruchomiono dopiero w 1921 r. , a wi&#281;c po powstaniu Wolnego Miasta Gda&#324;ska. <p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Po wojnie w 1945 r. sztutowska szko&#322;a by&#322;a zaj&#281;ta przez wojska sowieckie, po opuszczeniu jej pozostawili j&#261; w ruinie. Pocz&#261;tkowo nauk&#281; prowadzono we wsi &#346;redniewo (&#321;aszka nad kana&#322;em) do ko&#324;ca stycznia 1946 r. Po remoncie , wstawieniu okien, szko&#322;&#281; &nbsp;w Sztutowie otworzono z dniem 1 lutego 1946 r. Pierwszym dyrektorem szko&#322;y by&#322; Jan Szczypiorski &ndash; wi&#281;zie&#324; polityczny obozu koncentracyjnego&nbsp; w Sachsenhausen. W starej szkole odbywa&#322;y si&#281; lekcje z przedmiot&oacute;w &#347;cis&#322;ych, na dole znajdowa&#322;a si&#281; pracownia techniczna i ma&#322;a salka gimnastyczna. Z ty&#322;u szko&#322;y znajdowa&#322;a si&#281; biblioteka szkolna. W nowej szkole uczy&#322;y si&#281; m&#322;odsze dzieci, na dole odbywa&#322;y si&#281; zaj&#281;cia z j. polskiego i muzyki. W latach 70 i 80-tych szko&#322;a ta ju&#380; nie spe&#322;nia&#322;a swoich warunk&oacute;w. Nie posiada&#322;a bie&#380;&#261;cej wody, sale by&#322;y opalane piecami, sanitariaty znajdowa&#322;y si&#281; na podw&oacute;rku (s&#322;awojki). Nie by&#322;o szatni (w ka&#380;dej klasie by&#322;y wieszaki),&nbsp;istnia&#322;y zbyt ma&#322;e korytarze, dlatego dzieci sp&#281;dza&#322;y przerw&#281; na boisku szkolnym.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Z pocz&#261;tkiem lat 80-tych postanowiono wybudowa&#263; now&#261; szko&#322;&#281;. 1 wrze&#347;nia 1984 r. odby&#322;o si&#281;&nbsp; otwarcie nowej szko&#322;y. W budynku z 1914 r. zamieszkali nauczyciele, a budynek z 1867 r. zosta&#322; sprzedany prywatnemu w&#322;a&#347;cicielowi.</p><p align="left">Informacj&#281; i nowe zdj&#281;cia przygotowa&#322;a: Wiktoria Zientkiewicz</p>Stare zdj&#281;cia udost&#281;pniono przez Pani&#261; Irmgard Stoltenberg.
Ort: Sztutowo (POLAND)
Aufnahmedatum: 26. November 2012
Beschreibung:

Szkoła (Schulstraβe)

Własną szkołę Sztutowo posiadało od listopada 1640 r. Dzieje sztutowskiej szkoły w ciągu dwustu lat to jedno pasmo skarg i zażaleń nauczycieli na miejscowe władze gminne i mieszkańców. Szkołą była zazwyczaj nędzna chałupa z izbą szkolną i mieszkaniem dla nauczyciela. Już na początku XIX w. powstał budynek szkolny, lecz nie spełniał on swojej roli. Dopiero pod koniec tego wieku w 1867r.(na zdjęciu) doszło do postawienia szkoły na właściwym poziomie. Dozór nad szkołą i nauczaniem przez wiele lat pełnili pastorzy ze Stegny. Większy budynek szkolny stanął dopiero w 1912r. obok starej szkoły. Miał on 4 sale szkolne i mieszkania dla nauczycieli. Siedmioklasową szkołę uruchomiono dopiero w 1921 r. , a więc po powstaniu Wolnego Miasta Gdańska.

     Po wojnie w 1945 r. sztutowska szkoła była zajęta przez wojska sowieckie, po opuszczeniu jej pozostawili ją w ruinie. Początkowo naukę prowadzono we wsi Średniewo (Łaszka nad kanałem) do końca stycznia 1946 r. Po remoncie , wstawieniu okien, szkołę  w Sztutowie otworzono z dniem 1 lutego 1946 r. Pierwszym dyrektorem szkoły był Jan Szczypiorski – więzień polityczny obozu koncentracyjnego  w Sachsenhausen. W starej szkole odbywały się lekcje z przedmiotów ścisłych, na dole znajdowała się pracownia techniczna i mała salka gimnastyczna. Z tyłu szkoły znajdowała się biblioteka szkolna. W nowej szkole uczyły się młodsze dzieci, na dole odbywały się zajęcia z j. polskiego i muzyki. W latach 70 i 80-tych szkoła ta już nie spełniała swoich warunków. Nie posiadała bieżącej wody, sale były opalane piecami, sanitariaty znajdowały się na podwórku (sławojki). Nie było szatni (w każdej klasie były wieszaki), istniały zbyt małe korytarze, dlatego dzieci spędzały przerwę na boisku szkolnym.                    Z początkiem lat 80-tych postanowiono wybudować nową szkołę. 1 września 1984 r. odbyło się  otwarcie nowej szkoły. W budynku z 1914 r. zamieszkali nauczyciele, a budynek z 1867 r. został sprzedany prywatnemu właścicielowi.

Informację i nowe zdjęcia przygotowała: Wiktoria Zientkiewicz

Stare zdjęcia udostępniono przez Panią Irmgard Stoltenberg.
Download: DSC01555.JPG
[Vorschau volle Auflösung]  [Download]
Auflösung: 3872 x 2592 Pixel
Größe: 1.887.309 Bytes
Nutzungsbedingungen: Das Bild ist zur uneingeschränkten Nutzung durch jedermann weltweit und zeitlich unbeschränkt freigegeben unter der Bedingung einer angemessenen Nennung der Urheberschaft (z.B. in der Bildunterschrift).